+48 61 622 78 03 biuro@profesjonalnydruk.pl
Regulamin

§1
Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów poligraficznych tworzonych na zamówienie (Produkt), według specyfikacji Kupującego. Określa on prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.
Sprzedaż prowadzona jest przez Profes Mariusz Grobelniak (Profes), zarówno w siedzibie firmy przy ulicy Małej 7, 61-482 Poznań oraz przez serwis internetowy pod adresem profesjonalnydruk.pl. Szczegółowe dane sprzedawcy: Profes Mariusz Grobelniak, ul. Księżycowa 5/25, 60-281 Poznań, NIP 972-000-00-79, Regon 630464163. Poniższe warunki dotyczą Kupującego, z którym nie zawarto odrębnych szczegółowych umów.
§2
Profes prowadzi sprzedaż na podstawie niniejszego Regulaminu. Przedmiotem sprzedaży są Produkty tworzone na zamówienie kupującego oraz według wytycznych dostarczonych przez Kupującego. Właściwości i specyfika oferowanych Produktów przedstawione są na stronie internetowej profesjonalnydruk.pl oraz w siedzibie Profes. Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.profesjonalnydruk.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie (Zamówienie) składa ofertę zakupu danego Produktu.
§3
Zamówienia mogą być składane przez Kupującego, przez sklep internetowy znajdujący się pod adresem sklep.profesjonylnydruk.pl wysyłając wiadomość elektroniczną (e-mail) na jeden z adresów podanych na stronie internetowej Profes, podczas wizyty handlowej pracownika firmy Profes lub osobiście w siedzibie firmy. Zamówienia mogą być składane przez Kupującego przez całą dobę, we wszystkie dni roku, przez sklep internetowy i e-mail. Natomiast w siedzibie firmy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Słowne ustalenia pracowników działających poza siedzibą firmy Profes wymagają zawsze pisemnego potwierdzenia. W przypadku gdy po przyjęciu zamówienia stwierdzone zostaną fakty podważające wiarygodność zamawiającego Profes ma prawo żądać przedpłaty, w razie odmowy ma prawo odstąpić od umowy.
§4
Warunkiem przyjęcia zamówienia przez Profes jest: przesłanie zamówienia. Zamówienia można przesyłać: przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklep.profesjonalnydruk.pl, pocztą elektroniczną (e-mail) w której zawarte będą wszystkie niezbędne informacje, o których mowa w Załączniku nr 1. Dostarczenie wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania zleconej pracy, w ustalonym terminie oraz formie. Nie zaleganie z płatnościami wobec Profes lub w przypadku istnienia zaległości – po otrzymaniu zgody Dyrektora/Właściciela na zaciągnięcie kolejnego zobowiązania. Zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdzenie tego złożeniem oświadczenia o jego akceptacji
§5
Pliki graficzne przesłane przez Zamawiającego do druku powinny być przygotowane według ogólnej specyfikacji (Załącznik 2). Specyfikacja dostępna jest na stronie sprzedającego oraz w siedzibie firmy. Każdy plik przesłany przez Kupującego jest sprawdzany pod względem zgodności ze specyfikacją. W przypadku stwierdzenia niezgodności, Profes ma prawo dokonać korekt, tak by plik był zgodny ze specyfikacją. Kupujący dokonuje akceptacji wprowadzonych korekt, może również zaakceptować plik niezgodny ze specyfikacją, jednakże w takim przypadku ewentualne reklamacje, wynikające z niezgodności ze specyfikacją mogą nie zostać przez Profes uwzględnione. Profes nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Kupującego oraz nie dokonuje korekty treści zawartych w tych materiałach. W przypadku gdy przesłane przez Kupującego materiały zawierają treści niezgodne z prawem, Profes może odmówić wykonania zamówienia. Profes nie ma obowiązku archiwizowania plików graficznych przekazanych przez Kupującego. Pliki przesłane przez Kupującego przechowywane są przez Profes przez 30 dni, po tym czasie mogą zostać usunięte.
W przypadku wykonywania prac na materiałach powierzonych przez Kupującego, Profes wykonuje wydruki próbne. Po wykonaniu wydruków próbnych Profes, może odmówić wykonania druków na materiałach Kupującego. Wykonanie wydruków próbnych, wzorów i innych prac wstępnych, jeśli powstaną z powodu Kupującego, będą wliczone do rachunku, również w przypadku nie otrzymania na to zlecenia. Kupujący składając zamówienie powinien wziąć pod uwagę następujące fakty: różnica w wymiarach. Produktów wykonanych przez Profes może wynieść do 2 mm, w wykonanym produkcie mogą występować przesunięcia lakieru punktowego UV, lub farby-zdrapki w stosunku do motywu do 2 mm. Powyższe fakty mogą wystąpić w wyniku stosowanych przez Profes procesów technologicznych. Ewentualne reklamacje zgłaszane z tego tytułu przez Kupującego mogą nie zostać uznane przez Profes. W przypadku druków na: papierach samoprzylepnych, etykietach Kupujący zobowiązany jest do wykonania wydruków próbnych na docelowych materiałach w celu sprawdzenia klejenia się danego materiału do podłoża. Ewentualne reklamacje wynikające z odklejania się etykiet od podłoża w przypadku nie wykonania wydruków próbnych mogą nie zostać uwzględnione.
§6
Termin wykonania usługi jest każdorazowo, indywidualnie ustalany z Kupującym. Podany termin jest terminem, w którym produkt jest wysyłany przez Profes. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług. Termin liczony jest od dnia dostarczenia wszystkich niezbędnych do wykonania zamówienia materiałów. Kupujący ma możliwość sposobu wyboru dostawy: Kurier, Dostawa własna Sprzedającego, Odbiór osobisty.
W przypadku dostawy kurierem, dostawa następuje do godziny 15:00, następnego dnia roboczego po ustalonym terminie wykonania zamówienia. Dostawa jest wykonywana na koszt Kupującego. Odbiór przesyłki od kuriera musi być potwierdzony czytelnym podpisem Kupującego (lub osoby upoważnionej) za pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania, na Kupującego przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka z tym związane. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostawie. W takim przypadku zaleca się odnotować ten fakt na liście przewozowym w obecności kuriera, należy w tym celu zapisać datę i godzinę otrzymania przesyłki. Sprzedający zaleca sprawdzenie paczki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia produktu, Kupujący powinien zażądać od dostawcy wykonania protokołu szkody z zaznaczeniem zastrzeżeń co do stanu przesyłki.
§7
Ceny produktów są cenami netto i są wyrażone w PLN. Każdorazowo do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Do każdego Produktu wysłanego przez Profes dołączony jest dowód sprzedaży, który wystawia Profes. Profes zastrzega sobie możliwość zmian cen Produktów znajdujących się w ofercie. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie nowych postanowień.
Zapłata dokonywana jest przez Kupującego:
gotówką – przy osobistym odbiorze Produktu,
przelewem – zapłata dokonywana jest na konto
Raiffaisen Bank 21 1750 1019 0000 0000 0184 9549 w terminie 14 dni o ile nie podano inaczej. W tytule przelewu należy podać numer dowodu sprzedaży.
§8
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od złożenia zamówienia z wyjątkiem kosztów określonych w art. 35. Kupujący może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Po wykonaniu usługi Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38, ust. 3.
§9
Profes udziela gwarancji na oferowane produkty na okres 3 miesięcy z wyłączeniem zdrapek, na które udzielana jest gwarancja 1 miesiąca. W razie stwierdzenia wady Kupujący ma prawo reklamować otrzymany produkt. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
§10
Usługi wykonane przez Profes podlegają reklamacji, jeśli efekt końcowy pracy przy zachowaniu podanych w zleceniu parametrów i treści zlecenia, nie odpowiada ogólnie przyjętym standardom. W celu złożenia reklamacji Kupujący zobowiązany jest do: przedstawienia zleconego Profes wydruku próbnego, złożenia pisemnej reklamacji w przewidzianym terminie. Reklamacji nie podlegają nieznaczne odchylenia kolorystyczne od wydruku próbnego oraz prace niespełniające wymagań Profes przedstawione w

Załączniku nr 2.
Składając reklamację należy dostarczyć do Profes reklamowany produkt wraz z opisem reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są przez Dyrektora/Kierownika produkcji w ustawowym terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, kosztami powstałymi po stronie Profes w wyniku odbioru reklamowanego Produktu jak i jego ponownej wysyłki, obciążony może zostać Kupujący. W przypadku uznania reklamacji Profes wykonuje usługę powtórnie w całości lub w części objętej reklamacją. Usługa w ramach reklamacji wykonywana jest bezpłatnie.
§11
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw Kupującego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t. ). W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. Profes zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie www.profesjonalnydruk.pl Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!